תכניות אב ומתאר

אדריכל נוף עוסק גם בהכנת נספח נופי לתכניות סטטוטוריות מחייבות מסוג תכנית מתאר, או תכנית אב במרחב העירוני ובמרחב הכפרי, המהוות את השלד לתכנון סטטוטורי ארוך טווח.
הכנתה של תכנית סטטוטורית, וההליכים הדרושים לאישורה, כוללים את מעורבותם של מוסדות תכנון, נציגי משרדי ממשלה, רשויות שונות ועוד.
התכנון נערך תוך תיאום מקסימלי בין המערכת העירונית/כפרית, נתוני השטח והמערכת הטבעית ותוך התאמה מקסימלית לקבוצת היעד.

בואו נדבר!

על פרוייקט קונקרטי או רעיוני, אנחנו כאן.